Praksisinformation for uddannelseslæger

 

Præsentation af Lægerne i Nørre Nebel som uddannelsessted for læger i basisuddannelse og videreuddannelse i almen medicin.

 

Praksis Lægerne i Nørre Nebel har eksisteret i sin nuværende form siden midten af 1970’erne som Lægehuset i den daværende Blåbjerg Kommune – ved en fusion af flere mindre praksis fra de forhenværende sogne.

Praksis er et fire mands kompagniskab med ca. 6500 patienter tilmeldt.

Dertil har praksis siden 1991 haft læger i videreuddannelse.

Der er ansat tre sygeplejersker og tre sekretærer i praksis. For detaljer vedrørende personale og fordeling af arbejdsopgaver i praksis henvises til Hvem vi er og Hvem udfører hvad.

Praksis er en landpraksis i et område med meget landbrug, turisme, håndværk og service – og meget lidt industri. Turismen er overvejende tysk, dansk, hollandsk og øvrig skandinavisk.

Praksisområdet dækker en kreds ca. 15 km omkring Nørre Nebel og grænser til praksisområderne for Oksbøl, Varde, Tistrup, Tarm og Hvide Sande. Praksis er beliggende i Varde Kommune i Region Syddanmark, men når et godt stykke ind i Ringkøbing-Skjern Kommune i Region Midt.

Tilrettelæggelse af lægearbejdet i dagtiden er i store træk som følger: Telefontid kl. 08-09, blandet funktion kl. 09-10, konsultation kl. 10-12, frokost/blandet funktion kl. 12-13, konsultation kl. 13-15, administrativt arbejde kl. 15-16, aftenkonsultation onsdag kl. 16-17. Lægerne (inklusive uddannelseslægen) vil på skift varetage akutfunktionen, dvs. der er ikke sat faste patienter til, men der kommer oftest rigtig mange akutte eller subakutte patienter. 

IT: Praksis benytter sig af lægesystemet XMO. Lægehuset benytter sig af e-mail konsultationer, -tidsbestilling og –receptfornyelse samt det Fælles Medicin Kort og Sentinel Datafangst. Lægehuset har info-TV. Der er hurtige internetforbindelser samt individuelle e-mail adresser på alle arbejdspladser. Uddannelseslægen har egen digital signatur samt egen e-mail adresse.

Lægehuset deltager typisk i kvalitetssikringsprojekter, ikke mindst sådanne som er udgået fra forskningsenheden i almen medicin i Odense.

Uddannelseslægen har eget fuldt udstyret konsultationsrum. Ved samtidig ansættelse af flere uddannelseslæger vil denne med lavest anciennitet i videreuddannelsen dog være henvist til at skifte mellem flere konsultationsrum.

Uddannelseslægen vil senest ved tiltrædelsen af ansættelsesforløbet få udpeget sin praksistutor (hovedvejleder). Tutor har det overordnede ansvar for uddannelsesforløbet og vil varetage alle de ”store” samtaler med uddannelseslægen og underskrive opnåede kompetencer.

 Introduktionsfase: Afhængigt af uddannelseslægens tidligere erfaringer og eventuelle tidligere ansættelse hos Lægerne i Nørre Nebel vil der være et introduktionsprogram af større eller mindre omfang. For praksisreservelægen (basisuddannelsen) vil denne typisk omfatte: ledsagedage hos principallægerne, introduktionsundervisning i lægens konsultationsrum, lægetasken, akut medikamenter, EDB systemet, sekretariatsfunktionerne, laboratoriefunktionerne, basal etik, basale regler for attestskrivning, det akutte barn, den akutte psykiatri, husets kirurgia minor, oversigt over forebyggende konsultationer, eksterne samarbejdsrelationer med mere. Praksisreservelægen vil gradvist få flere og flere egne konsultationer, disse vil i introduktionsfasen dagligt evalueres sammen med tutor. Uddannelseslægen er selv med til at bestemme, hvor megen tid der afsættes til de enkelte konsultationer. – For læger, som er længere fremme i videreuddannelsen, vil introduktionen være mindre omfattende, begrænset til relevante og nødvendige forhold i huset (organisation, laboratorium, IT, etik og lignende) og lokalområdet (geografi, samarbejdsparter og lignende).

Der vil under ansættelsen være undervisningsseancer i områder relevante for uddannelseslægens uddannelsestrin (kompetencestyret).

Praksistutor varetager ugentlige skemalagte vejlednings- og evalueringssamtaler med uddannelseslægen, hvor der også kan foretages godkendelse af opnåede kompetencer. Ad hoc vejledning kan hele tiden opnås hos alle husets læger og øvrige personale.

returdagene (mellem fase 1 og fase 2 i hoveduddannelsen) vil praksistutor afholde vejlednings- og evalueringssamtaler med returlægen med fokus på de kompetencer som er knyttet til returlægens aktuelle sygehusforløb.

Ved introduktionssamtalen inden for de første to uger af ansættelsen vil der blive lagt en individuel uddannelsesplan med fastlæggelsen af den forventede progression i uddannelsesforløbet. Ved justeringssamtalen midt i uddannelsesforløbet vil uddannelsesplanen vurderes og justeres. Ved slutevalueringssamtalen sidst i uddannelsesforløbet foretages gensidige evalueringer af uddannelsesforløbet og attestationen for gennemført forløb vil blive underskrevet.

Uddannelseslægen deltager i de ugentlige møder med hjemmesygeplejersker, lægefaglige møder i huset og i de lokale efteruddannelsesmøder samt andre lægefaglige møder. Der vil ligeledes være mulighed for besøg hos samarbejdspartnere som fysioterapeuter og speciallæger.

Uddannelseslægen deltager i den regionale lægevagt i henhold til uddannelsesbestemmelserne.

Uddannelseslægen har naturligvis fri til deltagelse i alle obligatoriske kurser, temadage for uddannelseslæger samt også til enkelte andre møder efter uddannelseslægens valg (det kan f.eks. være éndagskurser, DSAM-kongres, lægedage o.l.).

Vi håber at uddannelseslægen tillige vil deltage i husets sociale arrangementer – p.t. drejer det sig typisk om ”julefrokosten” som afholdes om foråret (!) og ”sæsonoverlevelsesmiddagen” som afholdes om efteråret, når de fleste turister er rejst hjem.

Andre informationer om Lægerne i Nørre Nebel findes på husets hjemmeside. Specielt for uddannelseslæger vil der på siden ”Uddannelse” lægges informationer – dels om uddannelsen i huset, dels om relevante forhold, herunder nyheder fra videreuddannelsen i almen medicin i det sydvestjyske område og i Region Syddanmark.

jv/11/2014.